Girisim.Club Yazar Başvuru Formu Gizlilik Politikası

Bu metin ”Girisim.Club” sitesinin portal kullanımı sırasında elde edilen verilerin ve üçüncü kişilerden alınan verilerin işlenmesi ve kullanılması ile ilgili şartları ve yükümlülükleri belirlemektir.

Kişisel Verilerin Kullanımı ve Paylaşımı

”Girisim.Club” topladığı verileri kullanıcı tecrübesini geliştirmek, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak, site içindeki hataları düzeltmek ve hukuki sorumluluklarının ifası için toplar, işler ve kullanır. Ayrıca ”Girisim.Club” 5651 sayılı kanun gereğince toplanan bilgileri Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna teslim edebilir.

Kişisel Bilgilerin Toplanma Yöntemi:

”Girisim.Club” aşağıda verilen bilgileri belirtilen yöntemler ile toplamaktadır:

Tam ad: Girisim.Club platform üzerinden başvuru formu aracılığı ile.

Eposta adresi: Girisim.Club platform üzerinden başvuru formu aracılığı ile.

LinkedIn adresi: Girisim.Club platform üzerinden başvuru formu aracılığı ile.

Kısa özgeçmiş: Girisim.Club platform üzerinden başvuru formu aracılığı ile.

İlgi Alanları: Girisim.Club platform üzerinden başvuru formu aracılığı ile.

Aylık Yazı Adedi: Girisim.Club platform üzerinden başvuru formu aracılığı ile.

Toplanan Kişisel Verilerin Kullanım Amacı

”Girisim.Club” kullanıcı ve üyelerin çeşitli kişisel verileri birçok amaçla işler.

Tam ad: Başvuru sahibine hitap etmek ve platform kayıtlarının yapılması için kullanılır.

Eposta adresi: Başvuru sahibi ile iletişime geçmek ve platform kayıtlarının yapılması için kullanılır.

LinkedIn adresi: Başvuru sahibinin tercihine bağlı olarak başvurusunda detaylı cv göndermesine olanak sağlar. Başvuru sahibinin platform profilinde linkedin adresini kullanmasını sağlar.

Kısa özgeçmiş: Başvuru sahibinin platformda yayınlanmasını isteyebileceği yazar biyografisi alanı için kullanılır.

İlgi Alanları: Başvuru sahibine gönderilecek içerik konularını sınıflandırmak ve seçmek için kullanılır.

Aylık Yazı Adedi: Platformun yayın takvimine düzenleme yapmak için kullanılır.

Toplanan Kişisel Veriler

 • Tam ad
 • Eposta adresi
 • LinkedIn adresi
 • Kısa özgeçmiş
 • İlgi Alanları
 • Aylık Yazı Adedi

Kullanıcı ve Üyelerin Hakları

Kişisel Verileri toplanan kullanıcı ve üyelerin 6698 sayılı kanun gereğince Kullanıcı ve Üyeler aşağıda belirtilen haklara sahiptir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Mevzuatta bahsedilen şartlar halinde kişisel verilerin silinmesini talep etme
 • Silinen ve eksik veya yanlış işlenen verilerdeki değişikliklerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
 • Veri işlenmesi ve analizi sırasında kişinin aleyhine sonuç çıkmasına itiraz etme.

İlgili taleplerinizi Portalın iletişim kısmından ve ya [email protected] adresinden iletebilirsiniz.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

”Girisim.Club” Üyelik Sözleşmesi ve mevzuattaki sorumluluklarını ve yükümlülüklerini ifa etmek için gerekli olduğu süre boyunca muhafaza eder. Üyelik Sözleşmesinin feshi halinde ilgili Üyenin Veritabanında bulunan verileri ‘‘Girisim.Club‘‘ tarafından silinir.

Kişisel Veri Güvenliği

Girisim.Club, kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde korumayı taahhüt eder. Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini engellemek ve kişisel verilerin muhafazasına yönelik gerekli idari ve teknik tedbirleri alır.